Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
I have done nothing all summer but wait for myself to be myself again —
— Georgia O’Keeffe, in a letter to Russel Vernon Hunter, from Georgia O’Keeffe: Art and Letters
(via luthienne)
Reposted fromamberwaves amberwaves viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth


true detective
loveisnobigtruth
3326 9e35 500
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou

rosewater1997:

me before coffee: sad

me after coffee: sad with a higher heart rate

Reposted fromdivi divi viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
5125 236f 500
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveisnobigtruth
0807 c054
Reposted fromzorza zorza viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
believe this log
Reposted fromcube cube viashakeme shakeme
loveisnobigtruth
4038 e0bb
- It scares me.
loveisnobigtruth
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viajointskurwysyn jointskurwysyn
loveisnobigtruth
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viajointskurwysyn jointskurwysyn
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
niektóre samobójstwa nie są
rejestrowane
— Ch.Bukowski 'Cisi posiedli'

peri-dont:

I hate when you’re like “wow nothing is exciting anymore” and someone pipes up like “it’s called growing up” actually deborah, it’s called major depressive disorder but thanks for your input

Reposted fromhorrified horrified viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
loveisnobigtruth
Reposted fromweightless weightless viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaplugss plugss
loveisnobigtruth
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viakarlwho karlwho
loveisnobigtruth
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viakarlwho karlwho
loveisnobigtruth
1064 1032 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl