Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
4138 58a6
Reposted fromkarahippie karahippie
loveisnobigtruth
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
loveisnobigtruth
9728 e58f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
1483 656c
Reposted from0 0 viaflyleaf flyleaf
loveisnobigtruth
5803 ec12 500
Świetlicki.
loveisnobigtruth

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viavotrechloe votrechloe
loveisnobigtruth
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavotrechloe votrechloe
loveisnobigtruth
5801 0483
Reposted fromkarahippie karahippie
loveisnobigtruth
5854 1407
Reposted fromkarahippie karahippie
loveisnobigtruth
6270 948b 500
Reposted fromverronique verronique viatwice twice
loveisnobigtruth
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako viafajnychnielubie fajnychnielubie
loveisnobigtruth
1626 d300
Reposted fromkarahippie karahippie
loveisnobigtruth
1709 1e93
Reposted fromkarahippie karahippie
3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatwice twice
loveisnobigtruth
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBloodMoon BloodMoon
loveisnobigtruth
To wszystko przez ten wysoki ton, który wzięliśmy (…) na samym początku. I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe
— Listy Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory
loveisnobigtruth
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaBloodMoon BloodMoon
loveisnobigtruth
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viafajnychnielubie fajnychnielubie
loveisnobigtruth
2216 5cf2 500
Winona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts 1989
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
2219 5259
Reposted fromkarahippie karahippie vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl