Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
loveisnobigtruth
0501 9a48
Reposted fromMrSatan MrSatan vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony vianadelle nadelle
6445 a8fe 500
Reposted frombrumous brumous vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
3801 443a 500
Tom Waits, 1976
loveisnobigtruth

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
loveisnobigtruth
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viauoun uoun
loveisnobigtruth
6070 039f 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viatwice twice

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
4048 2800
Reposted fromkarahippie karahippie
loveisnobigtruth
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaunmadebeds unmadebeds
1977 77af 500
Reposted frombrumous brumous vianadelle nadelle
6731 3335
Reposted fromsexygoodies sexygoodies vianadelle nadelle
loveisnobigtruth
0842 94cd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds
0383 12bc 500
Marina Abramović
The Kitchen (Homage to Saint Therese)

(2009)
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaiblameyou iblameyou
loveisnobigtruth
4843 b2f2 500
Joanna Kulig photographed by Ala Wesołowska for Elle France #ellefrance
Reposted fromnoelya noelya viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl